Artikel 1. Definities
• Opdrachtgever: de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten. Opdrachtgever vaardigt altijd een natuurlijke persoon af voor deelname aan een opleiding, training of cursus.
• Student: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever of als natuurlijke persoon aan de opleiding deelneemt.
• Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
• Open opleiding: opleiding met deelname door student(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties, dan wel natuurlijke personen.
• 'In company'-cursus: cursus/training/opleiding met deelname door student(en)/cursisten uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’, ongeacht of deze samen- hangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke. Nadrukkelijk geldt dit ook voor online aangeschafte opleidingen en trainingen die via NLPpuntNL b.v. en online-nlp.nl.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding

1. Inschrijving voor de door ‘NLPpuntNL BV’ te verzorgen open opleidingen, kan door student plaatsvinden door het inzenden per post van het ingevulde inschrijfformulier, door mondelinge of telefonische aanmelding, door aanmelding per e-mail/elektronische post of door het aanschaffen van een online training mede via online-nlp.nl.
2. ‘NLPpuntNL BV’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de factuur van ‘NLPpuntNL BV’, die voor de betreffende opleiding verstuurd wordt, ook daad werkelijk betaald wordt, dan wel dat een afspraak tot gespreide betaling heeft plaatsgevonden. Een andere duidelijke manier is het aanmelden en betalen van een online training mede via online-nlp.nl .

Artikel 4.  Prijzen van open opleiding

1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de opleidingsprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente opleidingsbrochure die door ‘NLPpuntNL BV’ is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever of student deze kent. Bij het online aanschaffen is de prijs de prijs die de deelnemer betaalt bij het aanschaffen van de opleiding.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier, verzending per e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding in de brochure m.b.t. deze training zijn vermeld.
3. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

1. Inschrijving voor een opleiding, dan wel acceptatie van een offerte leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de student de opleiding beëindigt dan wel afrondt.
2. Bij het online aanschaffen van een opleiding of product mede via online-nlp.nl geldt de betaling als het accepteren van de prijs en vervalt hiermee de offertefase. 

Artikel 6. Annulering open opleiding door de opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever of student van de opleiding overeenkomst na aanvang van
de opleiding is niet mogelijk.
2. Het annuleren van een online opleiding is niet mogelijk na het passeren van de hiervoor geldende wettelijke termijn. 

Annuleringsregeling: Mocht er sprake zijn van een terugbetalingsregeling van het cursusgeld dan geschiedt dit in vijf gelijke termijnen in vijf opeenvolgende maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 7. Beschikbaarheid

Wanneer de online cursus niet binnen een jaar gestart wordt zal NLPpuntNL B.V. de toegang afsluiten. De opleiding dient dan opnieuw aangeschaft te worden. Een gestarte online opleiding blijft 2 jaar beschikbaar vanaf de aanschafdatum. Wanneer deze dan nog niet is afgerond dan zal NLPpuntNL de toegang afsluiten. De opleiding dient dan opnieuw te worden aangeschaft. Een afgeronde online opleiding blijft na de afronding in elk geval nog een jaar vanaf de afronding datum open staan. Doet iemand een vervolgopleiding bij NLPpuntNL (online of live) dan blijft de afgeronde opleiding net zolang openstaan als dat de laatst gevolgde opleiding beschikbaar is (in het geval van online opleidingen). In het geval van een live opleiding geldt dit tot een jaar na afronding van de laatst gevolgde live opleiding bij NLPpuntNL B.V. In onderling overleg kan hier vanaf geweken worden.

Artikel 8. Toegang tot de cloud dienst

1. Het is de klant verboden de applicatie en de Clouddienst zo te gebruiken dat dit tot overbelasting
en/of storingen aan de websites en platformen van nlppunt.nl en online-nlp.nl, overmatige automatische aanroepen van de applicatie en de Clouddienst te doen, informatie op te slaan in strijd met relevante auteursrecht wetgeving, de goede naam van NLPpuntNL aan te tasten en meer algemeen al datgene te doen in verband met de applicatie en de Clouddienst dat in strijd is met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. 

2. Indien naar het oordeel van NLPpuntNL BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van NLPpuntNL BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is NLPpuntNL BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 

3. NLPpuntNL is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is NLPpuntNL BV gerechtigd om op deugdelijk bevel naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan de politie of andere bevoegde partijen. 

4. De klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Clouddienst en van de aan hem beschikbaar gestelde toegangsmiddelen. NLPpuntNL BV is niet aansprakelijk voor schade van de klant en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de toegangsmiddelen. 

5. De verstrekte toegangsmiddelen zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik door de klant. De klant zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de toegangsmiddelen en deze geheimhouden voor derden. 

6. De klant kan NLPpuntNL BV verzoeken de toegangsmiddelen te blokkeren. NLPpuntNL is ook gerechtigd te allen tijde toegangsmiddelen eigener beweging te blokkeren indien NLPpuntNL BV op de hoogte is van onbevoegd gebruik van de toegangsmiddelen. NLPpuntNL BV is in dat geval niet aansprakelijk voor schade van de klant en/of derden die is ontstaan door het blokkeren van de toegangsmiddelen. 

7  klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NLPpuntNL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan NLPpuntNL BV ter beschikking worden gesteld. Indien de benodigde informatie niet tijdig ter beschikking zijn gesteld, kan NLPpuntNL BV de uitvoering van de overeenkomst opschorten en eventuele extra kosten aan klant in rekening te brengen. 

8. NLPpuntNL BV is niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door klant bij het gebruik van de Clouddienst opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de overeenkomst op elk moment vernietigd worden.

9. NLPpuntNL BV is niet gehouden ten behoeve van de uitvoering van de Clouddienst te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. ‘NLPpuntNL BV’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van ‘NLPpuntNL BV’ of de annulering van de opleiding overeenkomst door ‘NLPpuntNL BV’, tenzij aan ‘NLPpuntNL BV’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ‘NLPpuntNL BV’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, met aftrek van kosten die ‘NLPpuntNL BV’ gemaakt heeft richting derden en die rechtstreeks betrekking hebben op de te volgen of gevolgde opleiding, training of cursus.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘NLPpuntNL BV’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleiding materiaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
2. De intellectuele eigendom van het opleiding- en cursusmateriaal komt geheel toe aan ‘NLPpuntNL BV’ .

Artikel 11. Geheimhouding

Elke deelnemer aan de opleiding verbindt zich aan de regels van de privacy. Dit betekent dat alle verhalen van persoonlijke aard vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Deelnemers aan de opleiding mogen dit wel onderling bespreken. Deelnemers aan de opleiding mogen verhalen van persoonlijke aard niet buiten de omgeving van de opleiding brengen, tenzij de persoon in kwestie daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

Alle informatie van of over de klant of deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandelt. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft medegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Artikel 12. Reclame

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleiding overeenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure, schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van ‘NLPpuntNL BV’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’ en overeenkomsten tussen ‘NLPpuntNL BV’ en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar de stad Hilversum onder valt, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 14. Klachten

Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.
Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mw. M. Koomen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd Dhr. R.D. Tiemens (Dhr. Tiemens is bereikbaar via tiemens@kpnplanet.nl). Het oordeel van deze onafhankelijke derde zal als bindend voor beide partijen worden beschouwd; eventuele consequenties voor NLPpuntNL zullen snel worden afgehandeld.
De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.
De kosten van deze procedure zullen worden doorbelast aan degene die in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Toekomstige wijzigingen 

NLPpuntNL B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan klant.